Full Name
Xiaofeng (Lucy) Wang
Job Title
Executive coach
Company
Sheng & Wen Consultancy
Xiaofeng (Lucy) Wang